Donesena Nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine

Nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine je rezultat političkih i stručnih konzultacija i rasprava o potrebi redefiniranja i preusmjeravanja dosadašnjeg nacionalnog strateškog okvira na području politika prema ovisnostima, na način da se umjesto pojedinačnih strategija izradi jedinstveni akt strateškog planiranja koji će biti usmjeren na sve vrste ovisnosti, osobito na ovisnosti o drogama, alkoholu, duhanu te na ponašajne ovisnosti, s naglaskom na igranje igara na sreću i prekomjernu uporabu interneta.

Cijena ovisnosti o drogama koju plaćaju građani u Hrvatskoj i ostalim zemljama u EU vrlo je visoka, kao s ovisnošću povezana financijska izdvajanja za javno zdravstvo. Kao jedna od najdugotrajnijih prijetnji našem društvu koja izravno i neizravno utječe na živote milijuna ljudi, zahtjeva uspostavu multidisciplinarnog i integriranog pristupa na nacionalnoj i lokalnoj te međunarodnoj razini što je temelj naše Nacionalne strategije djelovanja na području ovisnosti za razdoblje od 2022. do 2030. godine- istaknuo je ministar zdravstva povodom Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama.

Prema posljednjim podacima Europskog istraživanja o pušenju, pijenju alkohola i uzimanju droga među učenicima, Hrvatska je iznad europskog prosjeka po konzumiranju ilegalnih droga među mladima. Konkretno, 21% učenika navodi da je barem jednom u životu probalo drogu, od kojih je najčešći kanabis. Također, prema uzimanju novih psihoaktivnih tvari, Hrvatska je iznad europskog prosjeka s 5,1% naspram 3,4% u EU. Posebno je alarmantan podatak Istraživanja o zdravstvenom ponašanju učenika koje pokazuje da je ukupno 17% naših petnaestogodišnjaka najmanje jednom u životu probalo marihuanu, što je gotovo svaki peti učenik te dobi.

„Postojeći negativni trendovi u konzumiranju droga te dinamično tržište koje velikom brzinom proizvodi nove psihoaktivne tvari, umnožavaju zdravstvene rizike za naše građane. Moramo biti svjesni da prekomjerna uporaba različitih sredstava koje izazivaju ovisnost nije samo rezervirana za mlađu populaciju, već se pojavljuju i novi obrasci ponašanja svih dobnih skupina i stupnja obrazovanja uključujući i visokorizičnu uporabu alkohola i pušenja. Sve navedeno se održava na kliničku sliku nacije koja pati od brojnih tjelesnih, psihičkih i društvenih posljedica što se mora promijeniti“ izjavio je ministar zdravstva objašnjavajući kako je navedena Nacionalna strategija usklađena s Nacionalnim planom razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine kao i reformskim mjerama koje su, među ostalim ciljevima, usmjerena na preventivne aktivnosti i usvajanje zdravih životnih navika.

U tom smislu, Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga sadrži specifične, mjerljive, realne i dostižne ciljeve koji su u skladu i s međunarodnim inicijativama na europskoj razini kao i na razini Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i Ujedinjenih naroda.

<strong>Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV)</strong>

u svom dugogodišnjem djelovanju obuhvaća skupine društva u području rizičnih ponašanja koja dovode do ugrožavanja fizičkog, socijalnog, mentalnog i spolnog zdravlja, temeljem javnozdravstvenog pristupa smanjenja šteta po zdravlje (engl. Harm reduction) u rješavanju zdravstvenih izazova hrvatskih građana. Ovaj pristup ima za cilj smanjiti rizične oblike ponašanja i negativne posljedice štetnog ponašanja a ne samo eliminacije štetnih ponašanja što objektivno nije uvijek moguće.

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (ECMDDA), Europski ured za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u svojim smjernicama, politikama i intervencijama naglašavaju upravo ove pristupe prema kojima udruga HUHIV djeluje sukladno potrebama ciljanih skupina društva.

To je prije svega integrirana skrb odnosno integrirane usluge promocije zdravlja i prevencije bolesti, pravovremene dijagnostike i liječenja infekcija HIV-om, virusnim hepatitisima i ostalim spolno prenosivim infekcijama (liječenje kao prevencija), promocija cijepljenja i ostale podrške u zaštiti spolnog i reproduktivnog, socijalnog, mentalnog i tjelesnog zdravlja.

To su ujedno ključni intervencijski elementi programa smanjenja šteta koji, uz ostale programe koje se provode u sklopu javnozdravstvenih ustanova i zajednice (kao što su supstitucijske terapije i programi za igle i šprice), obuhvaćaju intervencije, programe i politike kojima se nastoje smanjiti zdravstvene, socijalne i ekonomske štete od upotrebe droga za pojedince, zajednice i društva.

<strong>Rad udruge HUHIV komplementarna je nadogradnja zdravstvenog sustava u onim segmentima društva koje zdravstveni sustav ne može dohvatiti, predstavljajući sinergiju institucionalnog zdravstvenog sustava i društvene zajednice.</strong>

Temeljno načelo smanjenja štete je razvoj pragmatičnih odgovora na suočavanje s uporabom droga kroz hijerarhiju intervencijskih ciljeva koji primarni naglasak stavljaju na smanjenje štetnosti povezanih sa zdravljem kontinuirane upotrebe droga.

Ciljevi udruge HUHIV i njenih javnozdravstvenih programa

su smanjenje morbiditeta i mortaliteta kada dođe do infekcije, smanjenje rizika od infekcije i prijenosa te smanjenje ranjivosti kroz intervencije za poboljšanje pristupa socijalnoj i zdravstvenoj skrbi, podrška programima zapošljavanja i resocijalizacije, intervencije za smanjenje/spriječavanje stigme i integrirana skrb s mentalnim zdravljem i generičkim zdravstvenim uslugama.

Udruga HUHIV  programe smanjenja šteta od zlouporabe droga kontinuirano provodi kroz razne programe, a glavni je cilj smanjiti mogućnost zaraze i širenja krvlju prenosivih bolesti hepatitisa B ili hepatitisa C, smanjiti mogućnost zaraze HIV-om, te psihosocijalnim pristupom prema izazovima i potrebama svakog korisnika pospješiti liječenje bolesti ovisnosti kod korisnika.

Neki od ključnih programa, projekata i aktivnosti smanjenja šteta koje udruga HUHIV provodi u društvenoj zajednici u partnerstvu i suradnji sa javnim institucijama i stručnjacima

 • Izvaninstitucionalno probirno testiranje na infekcije HIV-om, hepatitisom C, sifilisom, klamidijom i gonorejom u sklopu rada CheckPoint centra Zagreb uključujući mjere prevencije, zaštite zdravlja i povezivanje sa sustavom skrbi i liječenja
 • Obuhvat i probir testiranjem na HIV i hepatitis C u zajednici diljem Hrvatske u suradnji sa organizacijama civilnog društva (udruge, terapijske zajednice)
 • Podrška u kontinuumu zdravstvene skrbi s ciljem pravovremenog liječenja i izliječenja, kroz brojne programe poboljšanja povezivanja sa skrbi osoba oboljelih od hepatitisa C u Hrvatskoj
 • Edukacije i podrška u području promocije zdravlja i prevencije bolesti za korisnike partnerskih organizacija, zdravstvene stručnjake i stručnjake u sustavu socijalne skrbi
 • Unaprjeđenje socijalne uključenosti osoba s problemima ovisnosti o drogama kroz izgradnju mreže suradnje dionika na lokalnoj i regionalnoj razini za pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga za pripadnike ciljne skupine i članove njihovih obitelji
 • Jačanje zagovaračke uloge OCD-a usmjerenih na zdravstvo i jačanje ranjivih skupina provođenjem istraživanja potreba osoba koje žive s ovisnosti u svrhu zagovaranja javnih politika – uvrštavanje programa oporavka u javne pozive; donošenje nacionalne strategije i akcijskog plana
 • Provođenje programa kojima se cilja obuhvatiti mlade neaktivne NEET osobe i olakšati njihov ulazak na tržište rada s posebnim naglaskom na najudaljenije skupine kao što su ovisnici i bivši ovisnici te korisnici zatvorskog ili probacijskog sustava
 • Provođenje kontinuiranih i inovativnih programa edukacije kaznenih tijela zatvorskog sustava i probacije te probira korisnika zatvorskog sustava na infekciju hepatitisom C s ciljem izliječenja za vrijeme izdržavanja kazne zatvora
 • Kontinuirani rad i jačanje Centra za psihosocijalnu podršku udruge HUHIV sveobuhvatnim pristupom prevenciji bolesti i promicanju zdravih stilova života objedinjujući područja mentalnog, tjelesnog, spolnog i socijalnog zdravlja

Više o svim programima na mrežnoj stranici udruge www.huhiv.hr.

Suradnici i partneri udruge HUHIV u provedbi javnozdravstvenih aktivnosti smanjenja šteta:

 • Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
 • Ministarstvo pravosuđa i uprave – Uprava za zatvorski sustav i probaciju
 • Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
 • Služba za suzbijanje zlouporabe droga Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
 • Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“
 • Grad Zagreb
 • Mreža organizacija civilnog društva (udruge, terapijske zajednice)


Izvori prilagođenog članka:

HUHIV

DONIRAJ

Hvala Vam što svojom donacijom pridonosite zaštiti zdravlja!

Zahvaljujući vama, više ljudi koji trebaju zaštititi svoje zdravlje mogu dobiti potrebnu podršku kada im je potrebna.

DONIRAJ