Što je HIV?

Što je HIV?

HIV je virus koji uzrokuje AIDS ili francuski SIDA
AIDS/SIDA se javlja u uznapredovaloj i završnoj fazi HIV-bolesti. Ako je osoba zaražena virusom znači da je HIV pozitivna. Ona ne mora ispoljavati AIDS. Dugotrajnim oštećenjem imunološkog sustava HIV-bolest se može razviti u AIDS. U HR je omogućeno testiranje i liječenje, čime se mogu zaustaviti i odgoditi posljedice koje izaziva HIV.

HIV OPĆENITO
HIV je retrovirus koji napada T limfocite (CD4stanice) koji su dio imunološkog sustava čovjeka. Postoje 2 tipa HIV virusa: HIV-1 koji je raširen u cijelom svijetu i HIV-2 koji se veže uz područje Afrike.

STRUKTURA HIV-a
Jedan HIV virus naziva se virion. Sfernog je oblika veličine 1/10 000mm. Ovojnica virusa sastavljena je od 2 sloja molekula lipida. Na ovojnici se nalaze izdanci, glikoproteini koji se sastoje od 2 dijela: vanjski dio-gp120; i unitarnji dio-gp41. Srž virusa se naziva kapsida. Glavni elementi unutrašnjosti HIV-a su: 2 uzvojnice RNA, 3 enzima- transkriptaza, integraza i proteaza koji su potrebni za replikaciju virusa.

KAKO SE VIRUS REPLICIRA (umnaža)?
HIV je tip retrovirusa. Retrovirusi su jednolančani RNA virusi. Nekoliko je koraka u ciklusu viralne replikacije, a upravo na dijelove ciklusa replikacije djeluje antiretrovisuna terapija.

ULAZAK VIRUSA U STANICU
Virus ulazi u stanicu uz pomoć svog glikoproteina gp120 i specifičnih receptora na površini napadnute stanice. Taj receptor je molekula antigena CD4, koje imaju limfociti T4, monociti, makrofagi, glija stanice, dendritične stanice i matične stanice koštane srži. Monociti i makrofagi su prilično otporni prema citocidnom djelovanju virusa, pa zapravo služe samo kao rezervoar virusa i raznose ga po čitavom organizmu, što čine i dendritične stanice