Pravila nagradnog natječaja „Volim zdravlje“

Pravila nagradnog natječaja „Volim zdravlje“

Članak 1.: ORGANIZATOR, RAZDOBLJE I SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA

Organizator ovog nagradnog natječaja je HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Domagoja 10, OIB 35361878872 (dalje u tekstu „Organizator“).

Nagradni natječaj „Volim zdravlje“ (dalje u tekstu „Natječaj“) održavati će se periodično u tijeku 2023. godine prema objavama i mogućnostima organizatora uz jasno naznačeno trajanje.

Svrha nagradnog natječaja je podizanje svijesti o radu udruge HUHIV i platformi Volim zdravlje.

Ovaj Natječaj ni na koji način ne sponzorira ili administrira Facebook odnosno Instagram te za njega nije odgovoran.

Članak 2.: UVJETI ZA SUDJELOVANJE

U Natječaju mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe i maloljetne osobe uz znanje ili nadzor roditelja ili zakonskog skrbnika, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj registrirane na društvenoj mreži Instagram ili Facebook pod uvjetima korištenja koje definira Facebook odnosno Instagram i privatnosti koje je svaki korisnik odabrao za svoj profil (dalje u tekstu „Sudionik“).

Sudjelovanjem u Natječaju sukladno uputama u ovim Pravilima, Sudionik potvrđuje da je upoznat s pravilima Natječaja i zaštite osobnih podataka, kao i uvjetima za sudjelovanje u Natječaju, te ih u cijelosti prihvaća.

Članak 3.: POSTUPAK PRIREĐIVANJA I PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je u komentarima na objave koje sadrže poziv na sudjelovanje u nagradnom natječaju „Volim zdravlje“ na službenom Instagram ili Facebook profilu Volim zdravlje postaviti komentar na postavljeni zadatak. Svaki Sudionik može objaviti neograničen broj komentara za sudjelovanje u natječaju. Svaki objavljeni natječaj tijekom 2023. imat će drugačiji zadatak.

O dodjeli nagrade odlučuje Organizator. Nagrada će biti dodijeljena onom Sudioniku koji je nasumično izabran, sukladno prethodnim odredbama ovog članka (dalje u tekstu „Dobitnik“). Organizator će objaviti dobitnika za svaki objavljeni natječaj u roku od tri radna dana po završetku pojedinog natječaja.

Organizator će u komentarima ispod nagradnih objava na službenom profilu Volim zdravlje objaviti korisnički naziv Dobitnika te ga pozvati da se putem privatne poruke javi radi dogovora o preuzimanju nagrade. Dobitnik se mora javiti Organizatoru u roku od 5 (pet) dana od dana objave Dobitnika i dostaviti mu svoje osobne podatke: ime i prezime, adresa i mjesto prebivališta, broj telefona/broj mobitela.

U slučaju da se Dobitnik ne javi u roku od 5 (pet) dana ili u navedenom roku ne dostavi sve tražene podatke, Organizator zadržava pravo nagradu dodijeliti sljedeće nasumično odabranom Sudioniku.

Članak 4.: NAGRADNI FOND

Ukupan broj Dobitnika definirati će se u svakom pojedinom natječaju. Nagradni fond sastoji se od nagrada koje će se jasno komunicirati u svakom pojedinom natječaju. Svaki Dobitnik ostvaruje pravo na jednu nagradu koja se sastoji od jednog nagradnog paketa.

Nagradu nije moguće zamijeniti za protuvrijednost u novčanom iznosu ili tražiti bilo kakvu zamjenu za druge proizvode. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora prema Dobitniku.

Ukoliko se Dobitnik ne javi Organizatoru na način opisan u prethodnom članku, u roku od 5 (pet) dana od dana objave Dobitnika, smatrat će se da nagradu ne želi primiti i gubi pravo na istu, te i u tom slučaju prestaju sve obveze Organizatora prema Dobitniku.

Članak 5.: ODGOVORNOSTI I PRAVA TREĆIH OSOBA

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko sadržaj kreiran od strane Sudionika krši bilo koje pravo intelektualnog vlasništva trećih osoba, poput autorskih prava, patenata ili zaštićenih žigova trećih osoba. Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja. Također, Organizator ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji prema njegovom sudu predstavljaju prijavu sa neprimjerenim sadržajem, poput vrijeđanja na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.

Pod prijavama sa neprimjerenim sadržajem naročito će se smatrati, ali se ne ograničavaju na sljedeće: prijave koje sadržavaju nasilje ili naznake nasilja, prijave seksualnog sadržaja ili naznaka koje bi mogle upućivati na seks ili nasilje, prijave koje podrazumijevaju ili ukazuju na kršenje prava intelektualnog vlasništva, poput autorskih i srodnih prava, sadržaj koji je protivan Ustavu RH, zakonima Republike Hrvatske, moralu društva, sadržaj koji ukazuje na rasnu, nacionalnu, vjersku ili drugu netrpeljivost i slično.

Članak 6.: DISKVALIFIKACIJA

Organizator će pregledati sve komentare prijavljene u Natječaj te zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike u sljedećim slučajevima ako:

  • se prijavljeni komentar ne pridržava teme i uvjeta Natječaja,
  • je prijavljeni komentar neprimjerenog, uvredljivog ili vulgarnog sadržaja,
  • prijavljeni komentar lažno prezentira ljude, tvrtke ili proizvode,
  • prijavljeni komentar prikazuje (ili je i sam) sadržaj koji nije u skladu sa zakonom,
  • je prijavljeni komentar postavljen nakon isteka razdoblja trajanja Natječaja,
  • se u roku od 5 (pet) dana od dana objave nagrađenih Dobitnik ne javi Organizatoru i/ili u navedenom roku ne dostavi svoje kontakt podatke,
  • prilikom dostave osobnih podataka, Dobitnik dostavi netočne osobne podatke,
  • krše ova pravila na bilo koji način.

Organizator je ovlašten, na temelju vlastite diskrecijske procjene, u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja, diskvalificirati bilo kojeg Sudionika ako krši propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora.

Članak 7. : OSLOBAĐANJE ORGANIZATORA OD ODGOVORNOSTI

Organizator ne odgovara za, te neće uzimati u obzir, prekasno dostavljene, nepotpune, oštećene, ili neisporučene prijave. Organizator ne odgovara ni za pucanje, prekid ili nedostupnost mreže, poslužitelja, pružatelja internetskih usluga (ISP), internetskih stranica ili drugih veza, tehničke kvarove ili poteškoće s hardverom ili softverom ili ikakve druge kvarove ili poteškoće ijedne vrste, ljudske, mehaničke, elektronske, računalne, mrežne, tipografske, tiskarske ili na ijedan drugi način povezane s Natječajem, uključujući bez ograničenja pogreške ili poteškoće povezane s vođenjem Natječaja.

Organizator ne odgovara ni za moguću netočnost informacija, ako su proizašla iz postupaka korisnika internetskih stranica, neovlaštenog rukovanja ili hakiranja programa povezanih s Natječajem.

Sudionik Natječaja sudjelovanjem u Natječaju i prihvaćanjem ovih pravila za sudjelovanje, prima na znanje i u potpunosti prihvaća da nema pravo na naknadu troškova i/ili bilo kakvog oblika štete od Organizatora koja bi mu mogla nastati prilikom ispunjavanja zadatka koji je propisan ovim Natječajem.

Članak 8.: PRAVO PREKIDA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo prekinuti Natječaj u slučaju više sile. Pod pojmom više sile podrazumijeva se nastup izvanrednih, vanjskih ili nepredvidivih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, spriječiti, izbjeći ili otkloniti.

Članak 9.: NADLEŽNOST SUDA

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 10.: OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Prije prijave na Natječaj Sudionik potvrđuje da je upoznat sa Pravilima i uvjetima prikupljanja i obrade njegovih osobnih podataka. Svi osobni podaci Sudionika koji se prikupe tijekom Natječaja isključivo se koriste u svrhu provođenja natječaja.

Osobni podaci koji se prikupljaju i obrađuju mogu biti korisničko ime, ime i prezime, adresa prebivališta, telefonski broj/broj mobitela, kao i svi osobni podaci koji mogu biti sadržani u prijavljenom sadržaju.

Prije prijavljivanja sadržaja (video, fotografija, komentar i slično, kako je primjenjivo), Sudionik je dužan informirati treće osobe čije osobne podatke prijavljeni sadržaj sadrži, o prikupljanju i obradi njihovih osobnih podataka na način da ih upozna s ovim Pravilima i zaštitom osobnih podataka i obvezan je prikupiti potrebne privole za obradu osobnih podataka takvih trećih osoba te će Organizator smatrati da su u odnosu na sve prijavljene sadržaje Sudionici ispunili sve opisane obveze prema trećim osobama.

Prikupljeni podaci čuvat će se na rok od 60 (šezdeset) dana računajući od dana završetka nagradnog Natječaja te će po proteku tog roka biti brisani, osim u iznimnim situacijama kada postoji  druga pravna osnova za dulje zadržavanje (primjerice, u slučaju postupanja nadležnog tijela, sudskog spora ili sličnom slučaju).

Sudionik je slobodan u svakom trenutku tražiti od Organizatora da prestane sa obradom njegovih osobnih podataka slanjem maila na gdpr@huhiv.hr i prihvaća da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnošću sudjelovanja na Natječaju odnosno primitka nagrade.

WordPress PopUp Plugin

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa