HUHIV programi smanjenja šteta po zdravlje (harm reduction)

Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV)

U svom dugogodišnjem djelovanju HUHIV obuhvaća skupine društva u području rizičnih ponašanja koja dovode do ugrožavanja fizičkog, socijalnog, mentalnog i spolnog zdravlja, temeljem javnozdravstvenog pristupa smanjenja šteta po zdravlje (engl. Harm reduction) u rješavanju zdravstvenih izazova hrvatskih građana. Ovaj pristup ima za cilj smanjiti rizične oblike ponašanja i negativne posljedice štetnog ponašanja a ne samo eliminacije štetnih ponašanja što objektivno nije uvijek moguće.

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (ECMDDA), Europski ured za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u svojim smjernicama, politikama i intervencijama naglašavaju upravo ove pristupe prema kojima udruga HUHIV djeluje sukladno potrebama ciljanih skupina društva.

To je prije svega integrirana skrb odnosno integrirane usluge promocije zdravlja i prevencije bolesti, pravovremene dijagnostike i liječenja infekcija HIV-om, virusnim hepatitisima i ostalim spolno prenosivim infekcijama (liječenje kao prevencija), promocija cijepljenja i ostale podrške u zaštiti spolnog i reproduktivnog, socijalnog, mentalnog i tjelesnog zdravlja.

To su ujedno ključni intervencijski elementi programa smanjenja šteta koji, uz ostale programe koje se provode u sklopu javnozdravstvenih ustanova i zajednice (kao što su supstitucijske terapije i programi za igle i šprice), obuhvaćaju intervencije, programe i politike kojima se nastoje smanjiti zdravstvene, socijalne i ekonomske štete od upotrebe droga za pojedince, zajednice i društva.

Rad udruge HUHIV komplementarna je nadogradnja zdravstvenog sustava u onim segmentima društva koje zdravstveni sustav ne može dohvatiti, predstavljajući sinergiju institucionalnog zdravstvenog sustava i društvene zajednice.

Temeljno načelo smanjenja štete je razvoj pragmatičnih odgovora na suočavanje s uporabom droga kroz hijerarhiju intervencijskih ciljeva koji primarni naglasak stavljaju na smanjenje štetnosti povezanih sa zdravljem kontinuirane upotrebe droga.

Ciljevi udruge HUHIV i njenih javnozdravstvenih programa su smanjenje morbiditeta i mortaliteta kada dođe do infekcije, smanjenje rizika od infekcije i prijenosa te smanjenje ranjivosti kroz intervencije za poboljšanje pristupa socijalnoj i zdravstvenoj skrbi, podrška programima zapošljavanja i resocijalizacije, intervencije za smanjenje/spriječavanje stigme i integrirana skrb s mentalnim zdravljem i generičkim zdravstvenim uslugama.

Udruga HUHIV  programe smanjenja šteta od zlouporabe droga kontinuirano provodi kroz razne programe, a glavni je cilj smanjiti mogućnost zaraze i širenja krvlju prenosivih bolesti hepatitisa B ili hepatitisa C, smanjiti mogućnost zaraze HIV-om, te psihosocijalnim pristupom prema izazovima i potrebama svakog korisnika pospješiti liječenje bolesti ovisnosti kod korisnika.

Usluge udruge HUHIV

 • Pružanje socijalnih usluga za osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti i to:
  • Usluge individualne psihosocijalne podrške
  • Usluge grupne psihosocijalne podrške
  • Usluge savjetovanja i pomaganja obitelji

Centar za psihosocijalnu podršku udruge HUHIV ima sveobuhvatan pristup prevenciji bolesti i promicanju zdravih stilova života i objedinjuje područje mentalnog, tjelesnog, spolnog i socijalnog zdravlja.

 • Izvaninstitucionalno probirno testiranje na infekcije HIV-om, hepatitisom C, sifilisom, klamidijom i gonorejom u sklopu rada CheckPoint centra Zagreb uključujući mjere prevencije, zaštite zdravlja i povezivanje sa sustavom skrbi i liječenju
 • Obuhvat i probir testiranjem na HIV i hepatitis C u zajednici diljem Hrvatske (outreach) u suradnji sa organizacijama civilnog društva (udruge, terapijske zajednice)
 • Pomoć i povezivanje korisnika sukladno potrebama – terapijske zajednice, programi čistog pribora
  • Uspostavljanje kontakta s osobama u povećanom riziku od korištenja droga
  • Informiranje i savjetovanje o širokom spektru pitanja vezanih uz dobivanje usluga smanjenja štete, očuvanje zdravlja, prevenciju društveno značajnih infekcija, liječenje raznih bolesti i sl.
  • Povezivanje osoba u povećanom riziku od korištenja droga sa srodnim uslugama kao što su programi smanjenja štete u nevladinim organizacijama, državnim zdravstvenim i socijalnim ustanovama itd.
  • Prikupljanje i analiza prikupljenih informacija koje se mogu koristiti za predviđanje novih trendova u uporabi droga i prilagodbu programa smanjenja štete.
  • Zadržavanje osoba s problemima ovisnosti u programima smanjenja štete, prikupljanje povratnih informacija o zadovoljstvu uslugama i motivacijskih indikatora
 • Podrška u kontinuumu zdravstvene skrbi s ciljem pravovremenog liječenja i izlječenja, pomoć u povezivanju sa skrbi osoba oboljelih od hepatitisa C u Hrvatskoj
  • Direktno povezivanje sa zdravstvenim sustavom i zdravstvenim stručnjacima u postupku liječenja
 • Edukacije i podrška u području promocije zdravlja i prevencije bolesti
  • za roditelje i skrbnike osoba u povećanom riziku od korištenja droga i drugih oblika ovisnosti
  • za korisnike partnerskih organizacija civilnog društva
  • za zdravstvene stručnjake i stručnjake u sustavu socijalne skrbi

Aktivnosti

 • Unaprjeđenje socijalne uključenosti osoba s problemima ovisnosti o drogama kroz izgradnju mreže suradnje dionika na lokalnoj i regionalnoj razini za pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga za pripadnike ciljne skupine i članove njihovih obitelji
 • Jačanje zagovaračke uloge OCD-a usmjerenih na zdravstvo i jačanje ranjivih skupina provođenjem istraživanja potreba osoba koje žive s ovisnosti u svrhu zagovaranja javnih politika – uvrštavanje programa oporavka u javne pozive; donošenje nacionalne strategije i akcijskog plana
 • Provođenje programa kojima se cilja obuhvatiti mlade neaktivne NEET osobe i olakšati njihov ulazak na tržište rada s posebnim naglaskom na najudaljenije skupine kao što su ovisnici i bivši ovisnici te korisnici zatvorskog ili probacijskog sustava
 • Provođenje kontinuiranih i inovativnih programa edukacije kaznenih tijela zatvorskog sustava i probacije te probira korisnika zatvorskog sustava na infekciju hepatitisom C s ciljem izliječenja za vrijeme izdržavanja kazne zatvora
 • Kontinuirani rad i jačanje Centra za psihosocijalnu podršku udruge HUHIV sveobuhvatnim pristupom prevenciji bolesti i promicanju zdravih stilova života objedinjujući područja mentalnog, tjelesnog, spolnog i socijalnog zdravlja

Suradnici i partneri udruge HUHIV u provedbi javnozdravstvenih aktivnosti smanjenja šteta:

 • Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
 • Ministarstvo pravosuđa i uprave – Uprava za zatvorski sustav i probaciju
 • Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
 • Služba za suzbijanje zlouporabe droga Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
 • Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“
 • Grad Zagreb
 • Mreža organizacija civilnog društva (udruge, terapijske zajednice)

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa