Posjet udruzi Biram novi život

Kako u sklopu projekta Inkluzijom ranjivih skupina do socijalne pravde provodimo istraživanje kvalitete života osoba koje se bore s ovisnošću o drogi, izradili smo vlastiti upitnik kojim se ispituje kvaliteta usluga liječenja ovisnosti u Hrvatskoj te motivacija osoba za prestankom konzumacije droga.

Za potrebe istraživanja prvo smo se 23.02.2022. uputili u posjet Vukovaru, u udrugu Biram novi život. Prilikom posjete smo uključili štićenike Udruge u istraživanje. Dr. sc. Katarina Sokić, kao vanjska suradnica u sklopu projekta, pružala je osnovne informacije o upitniku i asistirala u slučaju potrebe prilikom rješavanja. Rezultati upitnika namijenjeni su aktivnostima javnog zagovaranja s ciljem kvalitetnijeg sustava rehabilitacije i resocijalizacije u Republici Hrvatskoj, o čemu je svaki sudionik bio informiran prije rješavanja.

Udruga Biram novi život, ujedno je uključena u neformalnu mrežu organizacija civilnog društva, s kojima ćemo provesti istraživanje i zagovarati javne politike u sklopu ovog projekta. Ovim se putem zahvaljujemo na njihovoj suradnji i gostoprimstvu.

Udruga je osnovana 2019. godine za pružanje socijalne usluge smještaja za 15 korisnika, osoba ovisnih o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti. Aktivno provodi borbu protiv raznih oblika ovisnosti preko prevencije, rehabilitacije i resocijalizacije te provodi psihosocijalni tretman ovisnika kroz terapijsku zajednicu.

Projekt Inkluzijom ranjivih skupina do socijalne pravde je podržan sa € 13,570.20 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Hrvatke udruge za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.