O nama

O nama

Što je HUHIV?

HUHIV (Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa) je nevladina, nepolitička, neprofitna udruga koja se bavi prevencijom, edukacijom i pomoći oboljelima od HIVa i AIDS-a, virusnog hepatitisa i spolno prenosivih bolesti. Udruga pomaže svim osobama koje žive s HIV-om ili hepatitisom ili pod utjecajem spolno prenosivih bolesti u rješavanju problema vezanih za medicinsku, socijalnu skrb, pravnu pomoć. Također, djeluje na području edukacije mladih i opće populacije o HIV-bolesti i hepatitisu i diskriminaciji koja je s ovim bolestima povezana.

VIZIJA udruge je Suzbijanje HIV-a, virusnih hepatitisa i spolno prenosivih bolesti u Hrvatskoj.

MISIJA udruge je voditi učinkovit nacionalni odgovor zajednice u promociji zdravlja i prevenciji HIV-a, virusnih hepatitisa i spolno prenosivih bolesti u Hrvatskoj.

Kao vodeća nacionalna organizacija civilnog društva za HIV, virusne hepatitise i spolno zdravlje u Hrvatskoj, radimo u suradnji sa državnim i lokalnim institucijama, stručnjacima i drugim organizacijama koje dijele naše ciljeve. Slijedeće vrijednosti podupiru način na koji radimo:

 • Cijenimo kulturne i druge raznolikosti i promicanje jednakosti
 • Podržavamo principe smanjenja šteta
 • Promičemo osnaživanje HIV i hepatitis zajednica
 • Koristimo dokaze u utjecaju na politike i aktivnosti
 • Moralni smo, odgovorni, predani i profesionalni

Tko je HUHIV i čime se bavi?

Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa radi na poboljšanju zdravstvenih i socijalnih ishoda za sve građane koji su izloženi riziku od infekcija ili su pod utjecajem HIV-a, hepatitisa B ili C i SPB. Obraćamo posebnu pozornost na one skupine koje su u povećanom riziku od infekcije ili im je kvaliteta života značajno narušena uslijed tereta infektivne ili kronične bolesti.

HUHIV čine svi njezini članovi, djelatnici, volonteri.

Udruga je osnovana u cilju pomoći oboljelima od HIV/AIDS-a i virusnih hepatitisa te njihov primjereni medicinski i društveni tretman te edukacije i prevencije spolno i krvlju prenosivih bolesti (Članak 6 Statuta).

Ciljane SKUPINE Udruge jesu:
– Osobe s HIV/AIDS-om
– Osobe koje boluju od zaraznih bolesti
– Osobe koje boluju od kroničnih bolesti
– građani – opća populacija,
– mladi – opća populacija,
– mladi s rizičnim oblicima ponašanja,
– seksualne i rodne manjine,
– studenti,
– volonteri
– zatvorenici i bivši zatvorenici,
– ovisnici i liječeni ovisnici,
– nacionalne institucije vlasti,
– regionalna ili lokalna samouprava,
– obrazovne ustanove,
– ustanove socijalne skrbi,
– zdravstvene ustanove,
– udruge i građanske inicijative; ostali

Udruga sukladno ciljevima Udruge i Klasifikaciji djelatnosti udruga sukladno Zakonu o udrugama, N.N. broj 74/2014 djeluje na područjima zaštite zdravlja, socijalne djelatnosti, obrazovanja, znanosti i istraživanja, ljudskih prava, međunarodne suradnje, kulture i umjetnosti (Članak 6. Statuta).

Jedno od ključnih područja djelovanja je područje smanjenja potražnje droga (smanjenje šteta) u suradnji sa Uredom za suzbijanje zlouporabe droga (https://drogeiovisnosti.gov.hr/ovisnosti-i-vezane-teme/droge-i-ovisnost/ustanove/nevladine-organizacije-ocd/udruge/136) – HUHIV; CHECKPOINT Zagreb; Savjetovalište i Centar za psihosocijalnu podršku u Klinici za infektivne bolesti; odnosno Službom za suzbijanje zlouporabe droga HZJZ-a u provedbi projekata za osobe s problemima ovisnosti (https://www.hzjz.hr/projekti/eu-projekt-deinstitucionalizacija-usluga-za-osobe-s-problemima-ovisnosti-razvoj-mreze-socijalnih-usluga/).

U svrhu ostvarivanja cilja propisanog člankom 6. Ovog Statuta, Udruga će obavljati slijedeće djelatnosti:
• skrbi za materijalnu, zdravstvenu, socijalnu i duhovnu pomoć ugroženim i oboljelim osobama od HIV/AIDS-a i virusnog hepatitisa,
• skrbi za ravnopravni status oboljelih od HIV infekcije, AIDS-a i virusnog hepatitisa u odnosu na status drugih bolesnika kod korištenja zdravstvenih usluga,
• aktivno sudjeluje u pružanju pomoći oboljelima od HIV infekcije, AIDS-a i virusnog hepatitisa u ostvarivanju prava iz radnih odnosa i drugih socijalnih uvjeta u društvu,
• poticanje i pružanje pomoći oboljelima od HIV infekcije, AIDS-a i virusnog hepatitisa bez obzira na njihova prirodna, vjerska, svjetonazorska, statusna ili druga određenja i pripadnosti,
• stvaranje primjerenih uvjeta za suvremenu dijagnostiku, ambulantno i bolničko liječenje s primjenom učinkovite suvremene terapije prihvaćene u svijetu,
• zaštita ljudskog zdravlja i unapređenje zdravog življenja jačanjem sustava prevencije HIV infekcije, AIDS-a, virusnih hepatitisa i ostalih krvlju i spolno prenosivih bolesti, sudjelovanjem u odgoju djece, mladeži i odraslih osoba,
• razvijanje svih oblika zdravstvene i socijalne kulture,
• poticanje i potpora razvoju i unapređenju znanstvenih i drugih programa kojima je cilj prevencija HIV infekcije, AIDS-a, virusnih hepatitisa i ostalih krvlju i spolno prenosivih bolesti i njihovih posljedica,
• izrađuje i provodi programe zdravstveno-socijalne edukacije pučanstva,
• organizira sve oblike međunarodne suradnje i razmjene s drugim nacionalnim i međunarodnim organizacijama koje se bave prevencijom i liječenjem oboljelih od HIV infekcije, AIDS-a i virusnih hepatitisa,
• organizira i podupire stručna savjetovanja, seminare, predavanja, tribine, znanstvene i druge skupove te publicistiku u svrhu prevencije i pomoći oboljelima od HIV infekcije, AIDS-a te virusnih hepatitisa,
• prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći,
• razvijanje, provođenje i poticanje primarne zdravstvene intervencije i multidisciplinarnog pristupa zaštiti zdravlja i unapređenju kvalitete života osoba oboljelih od zaraznih, prvenstveno krvlju prenosivih bolesti te ostalih zaraznih i drugih bolesti i stanja koja se prenose ili su posljedica rizičnih oblika ponašanja,
• unapređenje i razvijanje edukacijskih programa o spolno odgovornom ponašanju, planiranju obitelji i reproduktivnom zdravlju namijenjenih mladima, njihovim roditeljima, starateljima, nastavnicima i svim drugim zainteresiranim, odgovornim pojedincima, udrugama i institucijama,
• unapređenje i razvijanje ostalih zdravstveno – preventivnih programa namijenjenih djeci, mladima, odraslim osobama i zajednicama,
• organizacija i/ili suorganizacija javnih događanja u cilju prevencije i edukacije opće populacije i mladih o spolno i krvlju prenosivim bolestima i obilježavanja važnijih datuma i datuma od značaja
(Članak 8. Statuta)

Prema Hrvatskom nacionalnom programu za prevenciju HIV/AIDS-a od 2017. – 2021.g. HUHIV je nositelj višestrukih aktivnosti,  među kojima: psihosocijalne podrške HIV pozitivnim osobama, izobrazbe radnika u ustanovama socijalne skrbi i provođenja antidiskriminacijskih programa te sudjeluje u brojnim mjerama prevencije, smanjenja šteta, smanjenja prenošenja infekcija, povećanja broja dobrovoljnih savjetovanja i testiranja, edukacija i koordinacija aktivnosti.

Kao jedina udruga u RH osnovana 1999. na inicijativu osoba koje žive s HIV-om i zdravstvenih stručnjaka, u 22 godina rada ostvareni su iznimni uspjesi te izgrađena kvalitetna sinergija sa zdravstvenim sustavom, stručnjacima lokalnom samoupravom i brojnim sektorskim i međusektorskim dionicima, što podrazumijeva prepoznatljivost organizacije kroz kontinuirane programe i projekte.

Ovi projekti i programi omogućuju kontinuiranu provedbu ključnih i najvažnijih aktivnosti i usluga udruge HUHIV:
– Psihosocijalna podrška za osobe pod teretom kroničnih zaraznih bolesti
– Grupna samopodrška za oboljele (gostovanje stručnjaka različitih profila na grupama)
– Edukacija zdravstvenog sustava – HUHIV godišnjak u suradnji sa zdravstvenim stručnjacima namijenjen zdravstvenim radnicima koji se distribuira zdravstvenim ustanovama po cijeloj RH
– Promotivno – edukativni materijali (tiskani i elektronski materijal) – za ciljane skupine (pacijente, ovisnike o drogama, preventivni materijali), distribucija u Referentne centre, zavode, udruge…
– Kampanje podizanja svijesti o HIV-u, spolnom zdravlju, smanjenju rizičnih ponašanja (SPB, droge) i virusnim hepatitisima
– Unaprjeđenje i razvoj web portala i mobilnih aplikacija (aktivnosti i usluge udruge za ciljanu populaciju, e-learning sadržaji, podrška pacijentima i osobama u riziku)
– Obilježavanje Svjetskog dana AIDS-a i Svjetskog dana hepatitisa
– Programi resocijalizacije
– Savjetovanje putem besplatnog INFO/SOS telefona i online
– Aktivnosti usmjerene na unaprjeđenje pravne regulative
– Checkpoint Zagreb – centar za edukaciju i savjetovanje mladih / centar za spolno i reproduktivno zdravlje

ŠTO SMO SVE RADILI?

 • Check Point Zagreb – centar za zdravlje i edukaciju mladih
 • web stranica
 • online savjetovanje – pitaj@huhiv.hr
 • HUHIV INFO bilten
 • SOS telefonska linija
 • tribine o HIV/AIDS-u
 • nabava i slanje lijekova osobama van Zagreba
 • obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a
 • edukacije mladih
 • edukacije zdravstvenih djelatnika
 • grupe za samopodršku oboljelih
 • pomoć pri ostvarivanju prava na liječenje
 • besplatno pravno savjetovanje
 • outreach programi – edukacije, testiranje, savjetovanje
 • izrada velikog broja tiskanih materijala
 • sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim konferencijama i seminarima
 • kampanje za testiranje
 • edukativna kampanja STOP AIDS
 • izrada 1. izvještaja o stanju ljudskih prava osoba koje žive s HIV-om
 • obilježavanje Svjetskog dana hepatitisa
 • GBV projekt – praćenje rodno uvjetovanog nasilja među srednjoškolskom populacijom
 • Uključivanje u mrežu vršnjačkih edukatora – Y –peer
 • Ljetne akcije na Zrću
 • Suradnja sa drugim nevladinim udrugama i organizacijama

U provedbi aktivnosti surađujemo s: Ministarstvom zdravstva, Ministarstvom socijalne politike i mladih, Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Uredom za droge Vlade RH, Klinikom za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ (Referentni centar za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om i Referentni centar za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa), Gradom Zagrebom,  jedinicama lokalne samouprave,  Hrvatskom udrugom socijalnih radnika, sa srodnim udrugama, poslovnim sektorom.

Organizacijsku strukturu udruge čine:
Skupština udruge, Upravni odbor, Predsjednik udruge, Dopredsjednik udruge, Nadzorni odbor (čl 15. Statuta udruge).

Skupština Udruge obuhvaća ukupno članstvo udruge – Utvrđuje politiku rada udruge, Usvaja Statut udruge i njegove izmjene i dopune, Bira i razrješuje predsjednika i dopredsjednika, Bira i razrješava Upravni i Nadzorni odbor, Bira i razrješava likvidatora udruge, Bira i razrješava arbitražno povjerenstvo i donosi pravilnik o njegovom radu, Daje smjernice za rad udruge, Odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz udruge, Odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga, Usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu, Usvaja godišnje financijsko izvješće, Odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge, Donosi druge akte i odluke važne za rad udruge, Donosi odluku o statusnim promjenama, Donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika, Odlučuje i o drugim pitanjima za koje Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge. Sastaje se jednom godišnje na saziv Upravnog odbora te pravovaljano odlučuje ako je nazočna minimalno polovina članova Skupštine većinom glasova nazočnih članova (čl. 16, 17, 18, 19, 20. Statuta udruge).

Upravni odbor udruge najviše je tijelo upravljanja između dvaju zasjedanja Skupštine, sastoji se od 5 članova koje bira Skupština na mandat od pet godina, sastaje se minimalno 2 puta godišnje ili prema potrebama, odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova (minimalno 3) te za svoj rad odgovara Skupštini Udruge. Upravni odbor izvršava odluke Skupštine, odlučuje o svim bitnim pitanjima za rad Udruge između dvije Skupštine u skladu s usvojenim programom rada (strateški i operativni planovi), donosi i provodi kratkoročne poslovne odluke, aktivnosti, projekte i programe, predlaže i provodi program rada Udruge, odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava te obavlja druge obaveze i odgovornosti definirane Statutom Udruge (čl. 21, 22, 23, 24. Statuta udruge).

Članovi upravnog odbora s mandatom do 22.12.2023. su:
– Tomislav Beganović, predsjednik udruge / upravnog odbora – obavlja izvršne funkcije i druge poslove određene Statutom Udruge, obaveze i odgovornosti su zastupanje udruge, sazivanje Upravnog odbora, predsjedavanje i podnošenje izvješća Upravnom odboru i Skupštini, vodi poslove, brine o izvršavanju usvojenog programa rada i provedbi odluka sukladno odlukama Skupštine i Upravnog odbora, upravlja imovinom udruge, brine o upoznavanju javnosti s radom udruge, podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća Skupštini, sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i na račun, ispunjava zakonske obveze prema nadležnom uredu koji vodi registar udruge te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima te je imenovan i kao Likvidator udruge (čl. 25, 26. Statuta udruge)
– Dragutin Ptiček, dr.med., dopredsjednik udruge – obaveze i odgovornosti podrazumijevaju zamjenjivanje predsjednika Udruge u slučaju odsutnosti ili spriječenosti u svim poslovima, zastupanje udruge i obavljanje stručno-administrativnih poslova u skladu s uputama i smjernicama Skupštine i Predsjednika udruge (čl. 27 Statuta udruge)
– Dragan Miličić, Darko Večerić, prof.dr.sc.Miroslav Lisić – članovi Upravnog odbora, obaveze i odgovornosti podrazumijevaju sudjelovanje na svakom sazvanom sastanku upravnog odbora, sudjelovanje u donošenju odluka sukladno demokratskim načelima, sudjelovanje u aktivnostima i upravljanju poslovima udruge, predlaganje, organiziranje i provođenje akcija udruge, čuvanje i podizanje ugleda udruge i njenog članstva, čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza, poštivati odredbe Statuta te odluke i zaključke tijela udruge (sukladno člancima Statuta udruge Upravni odbor i Članstvo udruge).

Članovi Upravnog odbora kao upravljačkog tijela udruge te predsjednik i dopredsjednik udruge izabrani su na izbornoj sjednici Skupštine udruge održanoj 22.12.2018. i mandat im traje pet godina tj. do 22.12.2023. uz mogućnost obnavljanja.

Nadzorni odbor udruge kontrolira zakonitost rada i financijskog poslovanja udruge, ima tri člana, bira ih Skupština kada bira i članove Upravnog odbora s mandatom na pet godine, sastaje se minimalno jednom godišnje te izvješće podnosi Skupštini udruge.
Članovi Nadzornog odbora u periodu od 22.12.2018. – 22.12.2023. su:
– Mirna Kosanović dr.med. – predsjednik odbora
– Kristina Duvančić dipl.soc.rad. – član
– Marija Petranović – član

Ažurirano 10.01.2022.