Životni ciklus HIV-a

Životni ciklus HIV-a

1. VEZANJE I STAPANJE

HIV započinje svoj životni ciklus vezanjem na CD4 receptor i 1 od 2 koreceptora na površini CD4+ T-limfocita. Nakon toga, virus se stapa sa stanicom domaćinom. Nakon stapanja, virus ispušta RNA, svoj genetski materijal, u unutrašnjost stanice.

2. REVERZNA TRANSKRIPCIJA

Enzim reverzna transkriptaza pretvara jednolančanu RNA u dvolančanu HIV DNA:

3. INTEGRACIJA

Novoformirana HIV DNA ulazi u jezgru stanice domaćina, gdje enzim integraza „sakriva“ HIV DNA između DNA molekula stanice domaćina. Integrirana HIV DNA naziva se provirus. Provirus može biti neaktivan više godina, ne proizvodeći nove kopije HIV-a ili tek mali broj novih kopija.

4. TRANSKRIPCIJA

Kada stanica domaćin dobije signal za aktivaciju, provirus koristeći enzim stanice domaćina, nazvan RNA polimeraza, za stvaranje kopija genetskog materijala HIV-a te kraćih lanaca RNA – messenger RNA lanaca (mRNA).

5. SPAJANJE

Enzim proteaza reže duge lance HIV proteina na manje zasebne proteine. Manji HIV proteini vežu se sa kopijama RNA genetskog materijala HIV-a i nova čestica virusa je spojena.

6. PUPANJE

Novonastali virus izbija (pupa) iz stanice domaćina. Dok izbija, novi virus uzima dio vanjske ovojnice stanice. Ova ovojnica, koja se ponaša kao pokrivač, građena je od proteina i šećera koji se nazivaju HIV-glikoproteini. HIV-glikoproteini neophodni su za vezanje virusa za CD4 stanice i koreceptore. Nove kopije HIV-a sada mogu zaraziti druge stanice.