Sudjelujemo u Europskom tjednu održivog razvoja 2017.

Europski tjedan održivog razvoja (ETOR) održava se svake godine od 30. svibnja – 5. lipnja. Obilježava se diljem Europe s ciljem poticanja i bolje vidljivosti aktivnosti, projekata i događanja koja promiču održivi razvoj. 

Program za održivi razvoj 2030., koji je usvojen u rujnu 2015., ističe ključne svjetske probleme koji zahtijevaju hitno djelovanje na svim razinama i uključivanje svih relevantnih dionika. Europski tjedan održivog razvoja ima za cilj podizanje svijesti o Programu za održivi razvoj 2030. u Europi te poziva lokalne dionike na aktivno uključivanje u aktivnosti za postizanje održivog razvoja, s posebnim naglaskom na Globalne ciljeve održivog razvoja. Na taj način, ETOR želi doprinijeti ovom ambicioznom programu, promovirajući aktivnosti organizacija koje koriste pristup “odozdo prema gore”, a koje su tematski povezane i podržavaju ciljeve održivog razvoja.

sustainable development goals

zdravlje i blagostanjeHUHIV se fokusira na Cilj ZDRAVLJE I DOBROBIT – Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija.

Osiguranje zdravog života i promicanje dobrobiti za sve ljude, svih uzrasta bitno je za održivi razvoj. Značajan napredak postignut je u povećanju očekivanog trajanja života i smanjenju smrtnosti djece i majki. Najveći je napredak postignut u boljem pristupu čistoj vodi i higijenskim uvjetima, smanjenju broja oboljelih od malarije, tuberkuloze, dječje paralize te širenja HIV / AIDS-a. Međutim, potrebno je mnogo više napora za potpuno iskorjenjivanje mnogih bolesti i rješavanje novih zdravstvenih problema.

Želi se postići univerzalni obuhvat zdravstvenom zaštitom, uključujući zaštitu od financijskog rizika, osigurati dostupnost kvalitetnih osnovnih usluga zdravstvene zaštite.

Svjedoci smo brojnih izazova u ispunjavanju javnozdravstvenih ciljeva i odgovora na ključne teme javnog zdravstva, pogotovo u području HIV/AIDS-a, virusnih hepatitisa i spolno prenosivih infekcija (SPI). Organizacije civilnog društva važan su dionik zdravstvenog sustava jer se organiziraju i pružaju brojne, često vrlo vrijedne programe za društvenu zajednicu. Oni predstavljaju nadogradnju zdravstvenog sustava u onim segmentima koje zdravstveni sustav ne može potpuno zahvatiti, a potrebni su za ostvarenje javnozdravstvenih ciljeva. Budući da je prijelomna točka kaskade javnog zdravlja, skrbi i liječenja u Hrvatskoj u needuciranim i nedijagnosticiranim osobama, fokus treba staviti na inicijative edukacije, dobrovoljnog testiranja, ranog dijagnosticiranja, ulaska u skrb i ostanka u skrbi, radeći na dosegu osoba u visokom riziku od zaraze. HUHIV sudjeluje projektom u području promicanja spolnog zdravlja mladih putem mobilne aplikacije #spolnozdravlje – prve u Hrvatskoj internetske interaktivne platforme i mobilne aplikacije u svrhu edukacije mladih o važnosti odgovornog spolnog ponašanja i zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja.

Internet i digitalna tehnologija, dinamični i interaktivni mediji koji se neprekidno razvijaju, dio su svakodnevnog života, posebice mladih, a trend upotrebe pokazuje porast. Istraživanja su pokazala da intervencije utemeljene na digitalnim medijima utječu na znanje o spolnom zdravlju i odgovorno spolno ponašanje.