Prijenos HIV-a s majke na dijete

Prijenos HIV-a s majke na dijete

Jedan od načina prijenosa HIV-a je i tijekom trudnoće, poroda i dojenja s majke na dijete. U Europi i SAD-u postotak prijenosa HIV-a na taj način ukoliko majka nije uzimala anti-HIV terapiju je 15-20%. Smatra se da se HIV prenosi u zadnjim tjednima trudnoće i tijekom poroda. Ukoliko majka ima uznapredovalu fazu HIV-infekcije ili AIDS, veća je mogućnost da će dijete dobiti HIV. To je zato jer postoji velika količina virusa, a mala CD4 stanica u krvi; težak vaginalni porod; postojanje i neke druge genitalne infekcije poput klamidije; upotreba ilegalnih droga tjekom trudnoće. Ukoliko se majka zarazi HIV-om tijekom trudnoće veća je mogućnost prijenosa HIV-a na dijete.

Dojenje
Rizik od prijenosa infekcije na dijete, ukoliko majka doji svoje dijete, povećava se za 1-3 puta. Stoga se preporuča HIV+ majkama da ne doje, posebice ako je dostupna sigurna alternativa za majčino mlijeko. Liječenje za prevenciju prijenosa HIV-a s majke na dijete: ZDV i nevirapin. Uočeno je da lijek ZDV (zidovudin, nekad AZT) smanjuje rizik. U jednom istraživanju, trudnice su koristile ZDV tablete tijekom zadnjih 6 mjeseci trudnoće te su primale ZDV intravenozno tijekom poroda i ZDV sirup za dijete u prvih 6 tjedana života. Preporučeno im je da ne doje. Kod tih žena je uočen znatno manji broj prijenosa HIV-a na dijete, nego kod žena koje nisu uzimale ZDV (za dodatne informacije o ovom istraživanju posjetite www.aidsmap.org. Podaci pokazuju da i kod žena koje kasnije počnu uzimati ZDV, oko vremena poroda, rizik od prijenosa HIV-a je dvostruko manji nego ukoliko se ZDV ne uzima. ZDV sam za sebe, nedostatan je u liječenju majke, i mogao bi ograničiti mogućnosti njenog liječenja u budućnosti ako postane otporna na lijek. Studije su pokazale da se to ne događa često ukoliko se ZDV koristi samo tijekom trudnoće. ZDV ne mora biti toliko učinkovit u smanjenju rizika od prijenosa infekcije s majke na dijete kod žena koje su koristile ZDV prije trudnoće tijekom svoje terapije.

Rizik od prijenosa infekcije je smanjen ako se pristupi carskom rezu kao metodi poroda. Ovakav porod se još zove i elektivni carski rez (isplanirani carski rez) i obično se planira za 38. tjedan trudnoće ili ranije ukoliko počnu trudovi. Istraživanja pokazuju da uzimanje anti-HIV terapije tijekom trudnoće i planirani carski porod smanjuju rizik od prijenosa HIV-a na 2%. Carski rez može nositi neke zdravstvene rizike za samu majku.

Liječenje tijekom trudnoće:
Žene koje zatrudne dok im je broj CD4 stanica visok i količina virusa u krvi mala, rijeđe prenesu HIV na dijete. Obično tada ne koriste terapiju za sebe, ali im se preporuča da počnu uzimati ZDV nakon 14-og tjedna trudnoće. Trudnicama se savjetuje da uzimaju terapiju koja im je potrebna za njih same, bez obzira na trudnoću (jedina iznimka je anti-HIV lijek efavirenz, koji se ne preporuča tijekom trudnoće zbog mogućih posljedica za plod). To znači da je prošireno uzimanje antiretrovirusne terapije kod trudnica. Nema informacija o tome da je ona učinkovitija nego ZDV uzet sam, ali postoje pretpostavke da je to moguće, jer se antiretrovirusnom terapijom obično smanji količina virusa u krvi. Začeće za vrijeme anti-HIV liječenja: Tijeko prvih 14 tjedana trudnoće, fetus je posebno osjetljiv na bilo koja toksična djelovanja lijekova. Anti-HIV lijekovi tijekom tog perioda mogu povećati rizik od deformacija kod djeteta. Ali, odustajanje od liječenja može povećati rizik od prijenosa HIV-a, jer se u toj situaciji očekuje da će količina virusa u krvi porasti. Stoga se preporuča ženama da nastave svoju terapiju bez obzira na trudnoću.

Nuspojave kod djeteta:
Do sada djeca rođena od majki koje su koristile ZDV tijekom trudnoće, nisu imala povećan rizik od deformacija ili razvojnih poremećaja. Praćenje te djece još je u tijeku. Mnogo manje informacija ima koje povezuju stanje djece nakon rođenja i korištenje drugih lijekova. Jedno malo istraživanje daje podatke o korištenju ZDV i 3TC, sa ili bez inhibitora proteaza: djeca su obično prijevremeno rođena te su zabilježene abnormalnosti kod poroda. Druge studije ne pokazuju povećani broj prijevremeno rođene djece niti bilo kakve prirođene abnormalnosti. Velika Američka studija iz 2002. god. je istraživala kako inhibitor proteaze utječe na trudnoću i dijete. Nije zabilježeno povećanje rizika da se dijete rodi prijevremeno ili niske porođajne težine, ali pokazano je da su pušenje, uzimanje alkoholnih pića i droga tijekom trudnoće glavni razlozi prijevremenom porodu i raznim deformacijama kod djece.

Željana Mičić