Radionica za liječnike obiteljske medicine

Procjena rizika za infekciju HIV-om, virusnim hepatitisima i drugim SPB, preporuka za testiranje i savjetovanje o rizicima i načinima zaštite važne su mjere primarne i sekundarne prevencije infekcija koje se prenose spolnim putem i krvlju te pridonose zaštiti i unapređenju spolnog i reproduktivnog zdravlja opće populacije i populacija pod većim rizikom za navedene infekcije (osobe koje učestalo mijenjaju spolne partnere, muškarci koji imaju spolne odnose s muškarcima, osobe koje injektiraju droge, mladi i dr.)

Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa s suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Školom narodnog zdravlje „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Referentnim centrom za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravstva, Referentnim centrom za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om Ministarstva zdravstva, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Koordinacijom hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) organizira edukativnu radionicu „Kako ranije otkriti infekciju HIV-om, virusnim hepatitisima i drugim spolno prenosivim bolestima (SPB) – izazov u liječničkoj ordinaciji”.

Tema radionice je pristup i skrb za pacijente pod povećanim rizikom, procjena rizika i indikacije za testiranje na HIV, novosti u liječenju infekcije HIV-om i virusnih hepatitisa, komorbiditeti, psihološki aspekti, stigma i diskriminacija.

Radionica se održava 09.12.2019.  u Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Rockefellerova 4, 10000 Zagreb.

Poveznica na program radionice i prijavu nalazi se OVDJE.

Svrha radionice je povećati svjesnost liječnika o važnosti ranog otkrivanja infekcije HIV-om, virusnim hepatitisima i drugim SPB te edukacija liječnika o pristupu pacijentima s povećanim rizikom za navedene infekcije uključujući procjenu rizika i preporuke za testiranje. Ove aktivnosti sukladne su globalnim preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) i drugih koji su u svojim strateškim dokumentima i akcijskim planovima za prevenciju HIV/AIDS-a, virusnih hepatitisa i SPB postavili za cilj, među ostalima, testiranje i rano otkrivanje navedenih infekcija kao značajnog čimbenika prevencije. Također, davanje preporuka za testiranje i provedba testiranja prilika je za djelovanje na smanjenje rizičnih ponašanja odnosno primarnu prevenciju. Liječnici primarne zdravstvene zaštite, kao medicinski profesionalci osobe su prvog kontakta s pacijentima kod kojih je olakšan pristup (nije potrebna uputnica), imaju priliku procijeniti rizik, preporučiti (postoji li želja i mogućnost omogućiti testiranje u ambulantama) testiranje i edukaciju za usvajanje preventivnih ponašanja osoba pod povećanim rizikom. Edukacija, smanjenje rizičnih ponašanja i rano otkrivanje infekcije HIV-om i drugim SPB, među ciljevima su Nacionalnog programa za prevenciju HIV/AIDS-a. Razna istraživanja i dosadašnja iskustva pokazuju da liječnici obiteljske medicine rijetko razgovaraju o spolnim infekcijama i drugim problemima vezano uz spolno i reproduktivno zdravlje sa svojim pacijentima, a da bi sami pacijenti željeli razgovarati o tim temama ako bi liječnik inicirao razgovor.

Opći ciljevi radionice su doprinos poboljšanju ranog otkrivanja infekcija HIV-om i drugim SPB (sekundarna prevencija), te edukaciji o rizicima i načinima zaštite kod pacijenata (primarna prevencija), te unaprjeđenju i promicanju zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja u Republici Hrvatskoj.

Liječnici opće/obiteljske medicine, ali i drugi zainteresirani zdravstveni djelatnici nakon sudjelovanja na radionicama/edukacijama moći će proaktivnim pristupom pridonijeti prevenciji, ranom otkrivanju i pravovremenom liječenju infekcije HIV-om, virusnih hepatitisa i drugih SPB te zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja kod svojih pacijenata.

Kapacitet radionice je ograničen a prijaviti se možete OVDJE.

Radionica nema kotizacije a HLK će bodovati radionicu prema Pravilniku o stručnom usavršavanju.

HUHIV

DONIRAJ

Hvala Vam što svojom donacijom pridonosite zaštiti zdravlja!

Zahvaljujući vama, više ljudi koji trebaju zaštititi svoje zdravlje mogu dobiti potrebnu podršku kada im je potrebna.

DONIRAJ