HIV OUTCOMES: BEYOND VIRAL SUPPRESSION (Ishodi HIV-a: Više od suzbijanja virusa)

Inicijativa HIV ishodi odražava raširenu i prepoznatu činjenicu da važni aspekti zdravlja i društvene dobrobiti osoba koje žive s HIV-om dobivaju nedovoljnu pažnju od strane donositelja odluka i pružatelja zdravstvenih usluga. Inicijativom se nastoji postaviti te aspekte u središte cjelokupnog odgovora na HIV. Vlade i zdravstveni sustavi moraju sada reagirati na činjenicu da osobe koje žive s HIV-om (PLHIV) žive dulje i osigurati im liječenje i skrb koje će im omogućiti dobro zdravlje dok stare i vode uspješne, produktivne i ispunjene živote.

Bruxelles, 29 studeni 2017.: Stručnjaci su predstavili skup preporuka kako bi se dotaknuli zdravstvenih problema osoba koje žive s HIV-om. Liječenje im omogućuje da imaju dug život, ali se suočavaju s  povećanim rizikom za neke druge ozbiljne bolesti – od raka i kardiovaskularnih bolesti do depresije.

Potreban je koordiniran i individualiziran pristup dugoročnoj skrbi osoba koje žive s HIV-om jer njima treba niz zdravstvenih usluga koje obuhvaćaju više od same infekcije HIV-om.

“Ima puno prostora za poboljšanje”, rekao je Nikos Dedes, predsjednik EATG-a i dopredsjednik Nadzorne skupine inicijative HIV ishodi. „Odlično je što ljudi s HIV-om mogu živjeti gotovo jednako dugo kao i ostali zbog novih metoda liječenja, ali drugi komplicirani zdravstveni problemi se ignoriraju” Inicijativa HIV ishodi sastavila je listu prijedloga koja ima potencijal poboljšati život mnogih Europljana koji žive s HIV-om.

S pravovremenim podsjetnikom na Svjetski dan AIDS-a, 1. prosinca, inicijativa naglašava kako je moderna antiretrovirusna terapija (ART) promijenila živote mnogih. Za rano dijagnosticirane i rano povezane sa skrbi, HIV je sada kronično stanje, a ne smrtna bolest. Ipak, nema garancije da će zdravlje biti dobro cijeli život kao niti kvaliteta života; potreban je dodatni trud za razvoj učinkovitog cjeloživotnog pristupa dugoročnom liječenju i skrbi osoba koje žive s HIV-om.

Kako bi adresirala te potrebe, inicijativa HIV ishodi uključila se u jednogodišnji proces za razvoj pet detaljnih zakonskih preporuka. One se pozivaju na integrirani dugoročni pristup HIV skrbi orijentiran na pacijenta koji uključuje preventivne programe, upravljanje i liječenje komorbiditetnih zdravstvenih stanja, službe za mentalno zdravlje, personalizirani plan skrbi te savjetovanje i podršku u području spolnog i reproduktivnog zdravlja. Ostale preporuke pozivaju na praćenje načina na koji zdravstveni sustav trenutno odgovara na dugoročne zdravstvene izazove s kojima se suočavaju osobe koje žive s HIV-om kao i nastojanja borbe protiv stigme i diskriminacije unutar zdravstvenog sustava.

Preporuke  

1) razvoj integriranog pristupa dugoročne skrbi orijentiranog na pacijenta i ishode infekcije HIV-om

2) širenje nacionalnog praćenja dugoročne skrbi i ishoda infekcije

3) financiranje studija koje se bave dugoročnim zdravljem osoba koje žive s HIV-om

4) borba protiv stigme i diskriminacije unutar zdravstvenih sustava

5) povećano uključenje zajednice osoba koje žive s HIV-om u postavljanju prioriteta na nacionalnoj razini

Tri člana europskog parlamenta, Christofer Fjellner (Partija europskog naroda, EPP), Eva Kaili (Socijalisti i demokrati, S&D) i Geisine Meissner (Savez liberala i demokrata Europe, ALDE) slažu se: “Društvo treba pomoći osobama koje žive s HIV-om zadržati dobro zdravlje kako bi vodili ispunjavajuće živote, sada kada smo se dotaknuli problema dugovječnosti. Kao predstavnici vodećih političkih grupacija Europskog parlamenta, u potpunosti podržavamo ciljeve ove inicijative”.

Sljedeći je korak testirati preporuke tijekom 2018. na nacionalnoj razini u dvije države – Italiji i Švedskoj. Obje su već pokazale predanost osobama koje žive s HIV-om – Italija je izdala takozvanu Bijelu knjigu (White book) o modelu kronične skrbi osoba koje žive s HIV-om, a Švedska je prva zemlja koja je postigla cilj 90-90-90.

Nova znanja i najbolja praksa na nacionalnoj razini bit će predstavljena na događanju u Europskom parlamentu 2018. i trebala bi pomoći usavršavanju nastojanja za poboljšavanjem dugoročnih zdravstvenih ishoda za osobe koje žive s HIV-om kao i kvalitete njihova života. Vrijeme je da proširimo naše ambicije i gledamo dobrobit osoba koje žive s HIV-om kao više od samog suzbijanja virusa.  

Preporuke – detaljnije

1) razvoj integriranog pristupa dugoročne skrbi orijentiranog na pacijenta i ishode infekcije HIV-om

                – postavljanje liječenja i prevencije komorbiditetnih bolesti u centar skrbi HIV-a

                – koordiniranje skrbi s fokusom na ishode zdravlja korištenjem individualiziranog plana skrbi

                – integracija usluga mentalnog zdravlja i neurokognitivnih oštećenja

                – osiguranje kontinuiranog fokusa na spolno i reproduktivno zdravlje

                – povećanje planskog uključivanja osoba koje žive s HIV-om u odluku o njihovoj skrbi

2) proširenje nacionalnog praćenja dugoročne skrbi i ishoda bolesti

3) financiranje studija kohorte koje se bave dugoročnim zdravljem osoba koje žive s HIV-om

4) borba protiv stigme i diskriminacije unutar zdravstvenih sustava

5) povećano uključenje zajednice osoba koje žive s HIV-om u postavljanju prioriteta na nacionalnoj razini

 

Detalje pročitajte na www.hivoutcomes.eu a dokument preporuka pogledajte ovdje.


Ove i mnoge druge činjenice temeljene na znanstvenim spoznajama i zdravstvenim iskustvima predstavit će se na međunarodnom kongresu: Starenje s HIV-om – pristup sveobuhvatnoj skrbi, namijenjen zdravstvenim djelatnicima – u Zagrebu 15.03.2018. Prijavite se na vrijeme!Za sudjelovanje na skupu ne naplaćuje se kotizacija a kongres će biti bodovan prema pravilniku relevantnih komora.

Kongres će uključivati stručne osvrte na aktualne teme koje predstavljaju izazov u starenju s HIV-om kao kroničnim stanjem – medicinske aspekte i izazove skrbi za osobe koje žive s HIV-om, komorbiditete i druge izazove u zdravstvenoj skrbi, specifičnosti i liječenje u starijoj dobi, trendove dijagnostike, nove tehnologije u praćenju zdravstvenih stanja, specifičnosti u stomatološkoj skrbi, izazove i specifičnosti skrbi u ordinaciji obiteljske medicine, aktivno starenje, psihološke i socijalne aspekte, zaštitu povjerljivosti podataka i ljudska prava, smjernice za zaštitu prava i poboljšanje društvene uključenosti osoba koje žive s HIV-om i iskustava osoba koje žive i stare s HIV-om.

Svi sudionici kongresa dobit će prvi regionalni priručnik za zdravstvene djelatnike „Starenje s HIV-om“, Smjernice za zaštitu prava i poboljšanje društvene uključenosti oboljelih od HIV infekcije i HIV indikatorska stanja: Smjernice za provođenje testiranja na HIV kod odraslih osoba u zdravstvenim ustanovama.