Veća smrtnost djece HIV+ majki sa nižim brojem CD4

Veća smrtnost djece HIV+ majki sa nižim brojem CD4

Djeca rođena od majki sa nižim brojem CD4 stanica imaju veći postotak smrtnosti , bez obzira da li su i sama HIV+ ili ne, govore rezultati najnovije studije provedene u Africi. Neuhranjenost i niska razina hemoglobina kod majki povezana je sa većom smrtnošću.

U subsaharskoj Africi, u 2005, 570000 djece mlađe od 15 godina umrlo je uzroka povezanih sa HIV/AIDS-om. Studije su dokazale da majčino zdravlje u tijeku trudnoće značajno utječe na rizik od smrti djece koja su rođena sa HIV-om. Niže vrijednosti CD4, veće vrijednosti kopija virusa te uznapredovala bolest kod majki povezane su sa bržom progresijom bolesti i smrti kod HIV+ djece, te kao što dosadašnje studije sugeriraju, kod HIV- djece.

U najnovijoj studiji, analizirane su vrijednosti prijašnjih istraživanja koja su pokušala ispitati utjecaj majčine bolesti u trudnoći i načina prehrane na smrtnost djece. Izabrane žene bile su HIV+ što je potvrđeno ELISA i Western blot testovima, između 12. i 27. tjedna trudnoće. U originalnoj studiji, neke su žene primale vitamin A, multivitaminske preparate, neke su primale oboje, a neke niti jedan preparat. Osigurana im je i standardna prenatalna skrb, uključujući dnevne doze željeza i folne kiseline.

Ukupno je rođeno 984 djece od 1078 žena koje su bile uključene; ukupno je bilo 939 poroda. Blizanci su isključeni zbog njihovog većeg smrtnog rizika. U periodu provođenja analize, žene su imale prosječne vrijednosti CD4 od 402 stanice/ml, 38% ih je imalo manje od 350 stanica, a 20% ih je bilo u 2. ili višem stadiju bolesti prema WHO. Vrijednosti broja kopija virusa bile su određene za nasumično izabranih 387 žena, 49% je imalo više od 50000 kopija/ml krvi.

Praćenje rođene djece uključivalo je uzimanje krvi nakon rođenja, pri 6 tjedana starosti te svaka 3 mjeseca nakon toga za procjenu HIV infekcije, te pri rođenju i svakih 6 mjeseci nakon toga za mjerenje vrijednosti CD4. Od 984 djece, 257 je dijagnosticirano kao HIV+ PCR testom prije 18 mjeseci starosti te ELISA i Western blot testom nakon 18 mjeseci.

228 djece je umrlo kroz 17568 ukupnih mjeseci praćenja. Kroz 24 mjeseca, rizik smrti bio je 1.62 puta viši za majke sa brojem CD4 stanica nižim od 350/ml krvi pri porodu te 1.74 puta viši za majke koje su imale manje od 350 CD4 stanica/ml na početku praćenja. Rizik zbog niskog broja CD4 bio je veći i značajniji za djecu koja nisu bila zaražena HIV-om nego za HIV+ djecu. Više vrijednosti kopija virusa pri porodu također su predstavljale rizik, pogotovo za HIV- djecu.

Ostali faktori koji su bili značajno povezani sa ukupnom smrtnošću bili su: niske vrijednosti hemoglobina majke pri porodu te povišena sedimentacija eritrocita pri porodu, iako statistička važnost nije ustanovljena.

Indikatori neuhranjenosti djece također su se povezivali sa smrtnošću. Kada je uveden tromjesečni vremenski odmak da bi se efekti neuhranjenosti odvojili od bilo kakve akutne bolesti koja je mogla uzrokovati smrt, rizici smrtnosti uključivali su premalu težinu, gubitak na težini te slab rast.

Dokazani su rizici smrtnosti djece rođene od HIV+ majki u naprednom stadiju bolesti za vrijeme trudnoće, bez obzira na njihov status, sa gotovo dvostrukim povećanjem smrtnosti prije 2 godine starosti ako su vrijednosti CD4 stanica bile niže od 3507ml krvi. Također zaključuju da više vrijednosti kopija virusa, majčina anemija te neuhranjenost djeteta doprinose riziku smrtnosti. Ukazano je na potrebu bolje skrbi za HIV oboljele majke i njihovu djecu.