Akcijski plan odgovora zdravstvenog sektora Europske regije SZO-a na HIV

Europska regija SZO-a nalazi se u kritičnom trenutku u odnosu na HIV. Dok se na globalnoj razini broj novih infekcija smanjuje, u Europskoj regiji njihov je broj porastao za 76% te se više nego udvostručio u zemljama istočne Europe i središnje Azije između 2005. i 2014. godine. U mnogim zemljama unutar regije, gotovo polovica svih osoba koje žive s HIV-om nije svjesno svoga statusa i mnogima je infekcija dijagnosticirana u kasnom stadiju. Dostupnost antiretrovirusne terapije koja spašava živote loša  je u istočnom dijelu regije te pristup epidemiji nije primjeren među ključnim skupinama u povišenom riziku.

akcijski-plan-europske-regije-na-hivOvaj akcijski plan nastavak je Europskog akcijskog plana za HIV/AIDS 2012.-2015. Ciljevi su podržani Agendom 2030 za održivi razvoj, multisektorskom strategijom za razdoblje 2016.-2021. Zajedničkog programa Ujedinjenih Naroda za HIV/AIDS , Globalnom strategijom zdravstvenog sektora za HIV u razdoblju 2016.-2021. te Zdravljem 2020, europskom političkom strategijom za zdravlje i dobrobit.

Akcijski plan strukturiran je oko 5 strateških smjerova: informacije za usmjerenu akciju; intervencije za utjecaj; ostvarivanje za pravednost; financiranje za održivost; i inovacije za ubrzavanje.

Akcijski plan zalaže se za hitni i ubrzani odgovor na HIV usmjeren na osobu od strane zdravstvenog sektora. Usluge trebaju slijediti načela univerzalne pokrivenosti zdravstvom, kontinuuma HIV usluga i promocije javnozdravstvenog pristupa. Akcijski plan promovira kombinaciju preventivnog  i „liječi sve“ sveobuhvatnog pristupa te traži od zemalja članica definiranje i ostvarivanje osnovnog paketa HIV usluga koje su usmjerene na osobu, dostupne, integrirane i posebno usmjerene na ključne populacije na način prikladan lokalnom okruženju u kojem se primjenjuju.

S političkim vodstvom i snažnim partnerstvom s PLHIV i civilnim društvom, javnim i privatnim sektorima unutar i izvan zdravstvenog sektora, ovaj Akcijski plan pruža smjernice za sljedeću fazu odgovora na HIV i predlaže podupiruće aktivnosti potrebne za postizanje ciljeva za Europsku regiju.

Regionalni ured za Europu razvio je ovaj Akcijski plan kroz participativni proces diljem regije koji se oslanja na stručnost savjetodavnog odbora. Povratna informacija zatražena je kroz izravnu korespondenciju sa zemljama članicama, glavnim partnerima i osobama koje žive s HIV-om. Regionalni ured također je održao i javne web konzultacije o Planu.

Akcijski plan dovršen je nakon razmatranja i usmjeravanja Dvadeset i trećeg stalnog vijeća Regionalnog odbora. Ovaj radni dokument sumira Akcijski plan i dostavljen je s nacrtom rješenja  (EUR/RC66/Conf.Doc./5) za razmatranje na 66. sjednici Regionalnog odbora za Europu. Cjeloviti Akcijski plan dostupan je ovdje.

Već dvadeset i osam godina, 1. prosinca se svake godine u svijetu i Hrvatskoj brojnim događanjima i aktivnostima obilježava Svjetski dan AIDS-a. Cilj je podići svijest javnosti i ukazati na javnozdravstveni značaj HIV/AIDS-a: rizike i mjere zaštite, važnost prevencije, ranog dijagnosticiranja, liječenja i skrbi za oboljele, kao i pokazati solidarnost prema oboljelima, te dati doprinos smanjenju stigme i diskriminacije, ali i zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja. Međunarodni simbol svjesnosti i podrške prevenciji i liječenju HIV infekcije i AIDS-a je crvena vrpca (engl.  red ribbon).

Ključne poruke i smjernice Nacionalne kampanje povodom Svjetskog dana AIDS-a – dana važnosti spolnog i reproduktivnog zdravlja:

  • važnost sveobuhvatnog pristupa prevenciji HIV-a i očuvanju spolnog i reproduktivnog zdravlja
  • važnost testiranja i ranog otkrivanja infekcije HIV-om radi uspješnijeg liječenja i sprječavanja nesvjesnog širenja
  • važnost eliminacije predrasuda povezanih sa spolno prenosivim infekcijama, uključujući i HIV/AIDS, koje dovode do stigmatizacije i diskriminacije oboljelih

WAD_2016_B1_v7_exp