Živjeti i starjeti s HIV-om

Kako bi se osiguralo da odrasle osobe žive ne samo dulje, nego i zdravije, u svibnju 2016. godine Svjetska zdravstvena organizacija usvojila je Globalnu strategiju i akcijski plan o starenju i zdravlju. Ova strategija usredotočuje se na pet strateških ciljeva i predstavlja značajan korak naprijed u uspostavljanju okvira za omogućavanje zdravog starenja za sve. Ona također ukazuje na potrebu usklađivanja zdravstvenih sustava s potrebama starijih ljudi, pogotovo osoba koje stare s kroničnim bolestima kao i za razvojem održivih i pravičnih sustava dugotrajne skrbi. Naglašava i važnost provođenja istraživanja i prikupljanja kvalitetnih podataka te uključivanja starijih osoba u sve za njih važne odluke.

Kako ljudi stare, njihove zdravstvene potrebe obično postaju sve složenije, pogotovo kod onih koji žive s jednom ili više kroničnih bolesti. Zdravstvene usluge često su prilagođene liječenju akutnih stanja ili simptoma i pokazuju sklonost nepovezanom i fragmentiranom načinu upra- vljanja zdravstvenim problemima u kojem nedostaje koordinacija među pružateljima usluga, postavkama i vremenu.

Uz udio osoba koje imaju preko 50 godina i žive s HIV-om koji se konstantno povećava, kao i stopa novih HIV dijagnoza u ovoj dobnoj skupini, sve je važnije sistematično i usmje-
reno sagledati biomedicinske, socijalne i političke potrebe te potrebe za prilagodbom liječenja ovoj populaciji.

Ovaj praktičan Priručnik „Starenje s HIV-om – pristup sveobuhvatnoj skrbi“ obuhvaća ključne potrebe koje trebaju biti prepoznate i uvažene u kontinuumu skrbi osoba koje žive i stare s HIV-om s ciljem korištenja u zdravstvenim, socijalnim i ostalim srodnim ustanovama. Namijenjen je i osobama koje žive s HIV-om i njihovim obiteljima diljem cijele regije kako bi im se olakšalo zadovoljavanje ovih potreba unutar različitih sustava.

Činjenica je da danas osobe koje žive s HIV-om kao kroničnom bolešću žive dulje te im je uz liječenje i skrb vezano uz HIV potrebno omogućiti i pristup ostalim uslugama koje su važne za očuvanje i održavanje cjelokupnog zdravlja dok stare i vode uspješan, produktivan i ispunjen život.

Ovaj priručnik opisuje potrebe, izazove i osobine osoba koje žive i stare s HIV-om u zemljama srednje i jugoistočne Europe koje se često zajednički svrstavaju u balkanske zemlje (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Slovenija i Srbija). Priručnik je nastao na temelju potrebe za koordiniranim i individualiziranim pristupom dugoročnoj skrbi u sklopu niza zdravstvenih i psihosocijalnih usluga koje obuhvaćaju više od same infekcije HIV-om, a obrađuje ih uzevši u obzir i neke specifičnosti vezane za baš ovu regiju.

S napretkom u antiretrovirusnom liječenju, sve više osoba koje žive i stare s HIV-om sve češće trebaju društvenu i kliničku podršku. Sa starenjem se javljaju i nova zdravstvena i psihosocijalna stanja i potrebe kod kojih se ponekad pitamo znamo li dovoljno o njima općenito, a pogotovo kod osoba koje stare s HIV-om.

Pružatelji usluga zdravstvene i psihosocijalne skrbi suočeni su s novim izazovima u znanju, iskustvu i sposobnosti prikladnog reagiranja na jedinstvene i složene izazove i potrebe koje se javljaju kod starenja osoba koje žive s HIV-om kao kroničnim oboljenjem kako bi pružili odgovarajuću podršku i smanjili ovisnost o skrbi osoba koje žive i stare s HIV-om kasnije u životu.

Ovaj priručnik namijenjen je zdravstvenim djelatnicima iz svih razina zdravstvene zaštite te osobama koje žive i stare s HIV-om te je stoga pisan jednostavnijim, manje stručnim jezikom kako bi bio razumljiv i koristan svima. Temeljen na iskustvima i znanstvenim spoznajama integrira dugoročni pristup skrbi osoba koje žive i stare s HIV-om orijentiran na pacijenta, uključujući preventivne programe, upravljanje i liječenje komorbiditetnih zdravstvenih stanja, mentalno zdravlje, personalizirani pristup zdravstvenoj skrbi i psihosocijalnoj podršci te eliminaciji stigme i diskriminacije unutar zdravstvenog sustava.

Kako bi se učinkovito i pravilno odgovorilo na te potrebe, omogućujući korisniku upravljanje vla- stitim stanjem te istodobno osiguravajući poznavanje složenosti liječenja HIV infekcije, potrebna je neka vrsta Priručnika koji će omogućiti i samom korisniku lakše prepoznavanje u upoznavanje promjena vlastitog tijela, približiti načine na koje može o njemu brinuti te tako povećati kvalitetu vlastitog života.

Za HIV, kao i za mnoge po život opasne bolesti, medicinska znanost omogućuje nam dulji život, ali to nije dovoljno kako bismo živjeli kvalitetno. Moramo također moći živjeti dobro. Stoga smo uvjereni da će ovaj Priručnik pomoći i zdravstvenim te psihosocijalnim krugovima stručnjaka u obavljanju svog životnog poziva, ali i pomoći osobama koje žive s HIV infekcijom kako bi živjele duže i kvalitetnije.

Ovaj Priručnik rezultat je zajedničke suradnje stručnjaka iz područja zdravstvene i psihosocijalne zaštite te organizacija civilnog društva iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije kao rezultat zajedničkih napora i regionalnog umrežavanja u postizanju učinkovitog razvoja održivih i pravičnih sustava dugotrajne skrbi i zdravog starenja za sve.