Zajednička akcija integriranja strategija prevencije, testiranja i povezivanja sa skrbi

INTEGRATE je naziv Europskog projekta (Joint Action) integriranja strategija za prevenciju, testiranje, povezivanje sa skrbi i liječenje HIV-a, hepatitisa, tuberkuloze i spolno prenosivih infekcija u Europi

Integrate Joint Action je trogodišnji projekt (2017.-2020.) koji je 80% sufinanciran od strane 3rd EU Health Programmea te okuplja 29 partnera iz institucija javnog zdravstva, bolnica, nevladinih udruga i sveučilišta iz Hrvatske, Danske, Estonije, Grčke, Mađarske, Irske, Italije, Litve, Malte, Poljske, Rumunjske, Slovačke, Slovenije, Španjolske, Ujedinjenog Kraljevstva i Srbije. Glavni cilj Joint Actiona je integrirati ranu dijagnostiku i povezivanje sa skrbi s prevencijom i liječenjem HIV-a, virusnog hepatitisa, tuberkuloze i spolno prenosivih infekcija u Europi do 2020. Drugim riječima, ovaj projekt istražuje načine kako efektivni alati za dijagnostiku i povezivanje sa skrbi jedne bolesti mogu biti primjenjivi u području druge bolesti na način da nudi razmjenu ideja, pregled postojećih praksi i njihovih mogućnosti adaptacije.

Glavni cilj udruge HUHIV kao sudionika i INTEGRATE projekta je integrirati rane dijagnoze, povezivanje sa skrbi i prevencijom HIV-a, virusnih hepatitisa, TB i SPB u zemljama članicama EU do 2020. godine. INTEGRATE projekt usredotočit će se na izgradnju kapaciteta i razmjenu znanja među partnerima a središnji dio rada bit će usmjeren na prepoznavanje najboljih praksi u testiranju i povezivanju sa skrbi i naporima za poboljšanje održivosti na nacionalnim razinama kroz razvoj politika.

Projekt je u svojevrsnoj suradnji sa dva velika EU projekta OptTEST i Euro HIV EDAT.

OptTEST: glavni ishodi

– Standardna definicija povezivanja sa skrbi

– Alati za testiranje i razvoj s ciljem savladavanja prepreka dobavljača IC-vođenog testiranja

– Evaluacija troška i učinkovitosti strategija testiranja HIV-a u tri pilot države (Francuska, Estonija, Španjolska)

– Baza podataka koja prikazuje najčešće zakonske i regulatorne prepreke

– Zbir alata koji pokazuju načine nošenja sa navedenim i ostalim preprekama poput stigme

Euro HIV EDAT: glavni ishodi

– Operativni podaci i smjernice za povećanje programa testiranja i povezivanja sa skrbi i povećanja njihove učinkovitosti, uključujući i obnovljen vodič za dobrovoljno savjetovanje u zajednici i njihove usluge testiranja (CBVCT), za unaprjeđenje testiranja i povezivanja MSM-a i migranata sa skrbi.

– Alat za implementaciju lokacija za testiranje, dostupan u nekoliko jezika

– Strategija HIV testiranja koristeći oralnu tekućinu te komuniciranje rezultata online za MSM i migrante u šest europskih zemalja

Više informacija na:

https://www.chip.dk/Collaborations/INTEGRATE-JOINT-ACTION

http://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=327&newsletter_issue_id=5161&page=1&fullDate=Tue%2019%20Sep%202017&lang=default