Starenje s HIV-om


Kako bi se osiguralo da odrasle osobe žive ne samo dulje, nego i zdravije, u svibnju 2016. godine Svjetska zdravstvena organizacija usvojila je Globalnu strategiju i akcijski plan o starenju i zdravlju. Ova strategija usredotočuje se na pet strateških ciljeva i predstavlja značajan korak naprijed u uspostavljanju okvira za omogućavanje zdravog starenja za sve. Ona također ukazuje na potrebu usklađivanja zdravstvenih sustava s potrebama starijih ljudi, pogotovo osoba koje stare s kroničnim bolestima kao i za razvojem održivih i pravičnih sustava dugotrajne skrbi. Naglašava i važnost provođenja istraživanja i prikupljanja kvalitetnih podataka te uključivanja starijih osoba u sve za njih važne odluke.

Kako ljudi stare, njihove zdravstvene potrebe obično postaju sve složenije, pogotovo kod onih koji žive s jednom ili više kroničnih bolesti. Zdravstvene usluge često su prilagođene liječenju akutnih stanja ili simptoma i pokazuju sklonost nepovezanom i fragmentiranom načinu upra- vljanja zdravstvenim problemima u kojem nedostaje koordinacija među pružateljima usluga, postavkama i vremenu.

Uz udio osoba koje imaju preko 50 godina i žive s HIV-om koji se konstantno povećava, kao i stopa novih HIV dijagnoza u ovoj dobnoj skupini, sve je važnije sistematično i usmje-
reno sagledati biomedicinske, socijalne i političke potrebe te potrebe za prilagodbom liječenja ovoj populaciji.

Ovaj praktičan Priručnik „Starenje s HIV-om – pristup sveobuhvatnoj skrbi“ obuhvaća ključne potrebe koje trebaju biti prepoznate i uvažene u kontinuumu skrbi osoba koje žive i stare s HIV-om s ciljem korištenja u zdravstvenim, socijalnim i ostalim srodnim ustanovama. Namijenjen je i osobama koje žive s HIV-om i njihovim obiteljima diljem cijele regije kako bi im se olakšalo zadovoljavanje ovih potreba unutar različitih sustava.

Činjenica je da danas osobe koje žive s HIV-om kao kroničnom bolešću žive dulje te im je uz liječenje i skrb vezano uz HIV potrebno omogućiti i pristup ostalim uslugama koje su važne za očuvanje i održavanje cjelokupnog zdravlja dok stare i vode uspješan, produktivan i ispunjen život.

Ovaj priručnik opisuje potrebe, izazove i osobine osoba koje žive i stare s HIV-om u zemljama srednje i jugoistočne Europe koje se često zajednički svrstavaju u balkanske zemlje (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Slovenija i Srbija). Priručnik je nastao na temelju potrebe za koordiniranim i individualiziranim pristupom dugoročnoj skrbi u sklopu niza zdravstvenih i psihosocijalnih usluga koje obuhvaćaju više od same infekcije HIV-om, a obrađuje ih uzevši u obzir i neke specifičnosti vezane za baš ovu regiju.

S napretkom u antiretrovirusnom liječenju, sve više osoba koje žive i stare s HIV-om sve češće trebaju društvenu i kliničku podršku. Sa starenjem se javljaju i nova zdravstvena i psihosocijalna stanja i potrebe kod kojih se ponekad pitamo znamo li dovoljno o njima općenito, a pogotovo kod osoba koje stare s HIV-om.

Pružatelji usluga zdravstvene i psihosocijalne skrbi suočeni su s novim izazovima u znanju, iskustvu i sposobnosti prikladnog reagiranja na jedinstvene i složene izazove i potrebe koje se javljaju kod starenja osoba koje žive s HIV-om kao kroničnim oboljenjem kako bi pružili odgovarajuću podršku i smanjili ovisnost o skrbi osoba koje žive i stare s HIV-om kasnije u životu.

Ovaj priručnik namijenjen je zdravstvenim djelatnicima iz svih razina zdravstvene zaštite te osobama koje žive i stare s HIV-om te je stoga pisan jednostavnijim, manje stručnim jezikom kako bi bio razumljiv i koristan svima. Temeljen na iskustvima i znanstvenim spoznajama integrira dugoročni pristup skrbi osoba koje žive i stare s HIV-om orijentiran na pacijenta, uključujući preventivne programe, upravljanje i liječenje komorbiditetnih zdravstvenih stanja, mentalno zdravlje, personalizirani pristup zdravstvenoj skrbi i psihosocijalnoj podršci te eliminaciji stigme i diskriminacije unutar zdravstvenog sustava.

Kako bi se učinkovito i pravilno odgovorilo na te potrebe, omogućujući korisniku upravljanje vla- stitim stanjem te istodobno osiguravajući poznavanje složenosti liječenja HIV infekcije, potrebna je neka vrsta Priručnika koji će omogućiti i samom korisniku lakše prepoznavanje u upoznavanje promjena vlastitog tijela, približiti načine na koje može o njemu brinuti te tako povećati kvalitetu vlastitog života.

Za HIV, kao i za mnoge po život opasne bolesti, medicinska znanost omogućuje nam dulji život, ali to nije dovoljno kako bismo živjeli kvalitetno. Moramo također moći živjeti dobro. Stoga smo uvjereni da će ovaj Priručnik pomoći i zdravstvenim te psihosocijalnim krugovima stručnjaka u obavljanju svog životnog poziva, ali i pomoći osobama koje žive s HIV infekcijom kako bi živjele duže i kvalitetnije.

Ovaj Priručnik rezultat je zajedničke suradnje stručnjaka iz područja zdravstvene i psihosocijalne zaštite te organizacija civilnog društva iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije kao rezultat zajedničkih napora i regionalnog umrežavanja u postizanju učinkovitog razvoja održivih i pravičnih sustava dugotrajne skrbi i zdravog starenja za sve.

ZBIRKA MATERIJALA / THE COLLECTION OF EDUCATIVE MATERIALS

 

15.03.2018. Zagreb, hotel Dubrovnik 

O MEĐUNARODNOM KONGRESU

MEĐUNARODNI KONGRES: STARENJE S HIV-OM – PRISTUP SVEOBUHVATNOJ SKRBI

Kako bi se osiguralo da odrasle osobe žive ne samo dulje, nego i zdravije, u svibnju 2016. godine Svjetska zdravstvena organizacija usvojila je Globalnu strategiju i akcijski plan o starenju i zdravlju. Ova strategija usredotočuje se na pet strateških ciljeva i predstavlja značajan korak naprijed u uspostavljanju okvira za omogućavanje zdravog starenja za sve. Ona također ukazuje na potrebu usklađivanja zdravstvenih sustava s potrebama starijih ljudi, posebno osoba koje stare s kroničnom bolešću, te razvoja održivih i pravičnih sustava dugotrajne skrbi. Naglašava važnost prikupljanja kvalitetnih podataka, mjerenja i istraživanja te uključivanje starijih ljudi u sve odluke koje ih se tiču.

Kako ljudi stare, njihove zdravstvene potrebe obično postaju složenije, posebno u onih koji žive s jednom ili više kroničnih bolesti. Zdravstvene usluge često su prilagođene liječenju akutnih stanja ili simptoma i imaju sklonost upravljanja zdravstvenim problemima na nepovezane i fragmentirane načine u kojima nedostaje koordinacija među pružateljima usluga, postavkama i vremena.

Uz udio osoba koje imaju preko 50 godina i žive s HIV-om koji se konstantno povećava, kao i stopa novih HIV dijagnoza u ovoj dobnoj skupini, sve je važnije sistematično i usmjereno sagledati biomedicinske, socijalne i političke potrebe te potrebe za prilagodbom liječenja ovoj populaciji.

Činjenica je da postoji potreba za boljom suradnjom između HIV specijalista i svih ostalih specijalista na svim razinama zdravstvene zaštite, kao i potreba da se liječnicima opće medicine osigura pristup plodovima te suradnje. Ovo ne uključuje samo nove načine rada nego i daljnje promjene i jačanje zdravstvenih sustava.

Zdravstveni sustavi moraju biti preoblikovani tako da mogu osigurati lakši pristup medicinskim intervencijama na temelju dokaza koji odgovaraju potrebama osoba koje stare s HIV-om kao kroničnom bolešću i mogu pomoći u prevenciji ovisnosti o skrbi kasnije u životu.

U tu svrhu, 15.03.2018. u Zagrebu će se održati međunarodni kongres „Starenje s HIV-om – pristup sveobuhvatnoj skrbi“. Kongres u partnerstvu organiziraju Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ i Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa.

Kongres uključuje stručni osvrt na aktualne teme koje predstavljaju izazov u starenju s HIV-om – medicinski aspekti, liječenje u starijoj dobi, aktivno starenje, psihološki i socijalni aspekti, ljudska prava, iskustva osoba koje žive i stare s HIV-om. Teme će predstaviti međunarodni i domaći stručnjaci uz podršku ovim važnim temama od strane Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Kongres je predviđen za oko 200 osoba, zdravstvenih stručnjaka i djelatnika ostalih struka koje sudjeluju u zdravstvenoj skrbi iz Hrvatske i zemalja naše regije.

Na konferenciji će se svim sudionicima predstaviti i izdanje prvog regionalnog priručnika „Starenje s HIV-om“ namijenjen zdravstvenim djelatnicima i osobama koje žive i stare s HIV-om.

Rezultat je to projekta udruge HUHIV provedenog u suradnji sa stručnjacima iz regije (stručnjaci iz zdravstvenih institucija i organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije) uz suradnju sa stručnjacima iz Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu. Cilj projekta bio je kreirati sveobuhvatni stručni priručnik koji će pokriti različite teme starenja s HIV-om i koji će predstavljati cjelovitu stručnu literaturu namijenjenu zdravstvenim i drugim stručnim djelatnicima koji unutar svoje profesije pružaju zdravstvene i druge usluge osobama koje žive i stare s HIV-om. U njemu su obrađene medicinske, psihosocijalne i druge teme koje su autori zajednički definirali kao važan i sastavni dio priručnika te su prikupljena iskustva osoba koje žive i stare s HIV-om.

Osobe koje stare s HIV-om imaju posebne potrebe koje trebaju biti prepoznate i uvažene u cijelom kontinuumu skrbi.

Kako bi pridonio sveobuhvatnom pristupu brige za osobe koje stare s HIV-om, priručnik je izrađen po uzoru na već postojeće važne publikacije, ali uzimajući u obzir dosadašnja iskustva te specifičnosti naše regije. Tijekom izrade priručnika prikupljena su i iskustva osoba koje žive i stare s HIV-om u našoj regiji kako bi se dobio uvid u probleme s kojima se osobe koje stare s HIV-om doista suočavaju te njihovo viđenje toga što im je potrebno te što bi se moglo poboljšati u skrbi.

Priručnik će svim sudionicima kongresa biti dostupan na nekoliko jezika te distribuiran stručnjacima i osobama koje žive s HIV-om na svim ključnim lokacijama u regiji. Svrha kongresa jest okupljanje i razmjena iskustava te educiranje stručnjaka koji sudjeluju u skrbi osoba koje stare s HIV-om kako bi se poboljšala kvaliteta skrbi te pridonijelo pozitivnim promjenama, uključujući i smanjenje stigme i diskriminacije koja je i dalje prisutna u zdravstvenom sustavu.

ABOUT INTERNATIONAL CONGRESS

INTERNATIONAL CONGRESS: AGEING WITH HIV – A COMPREHENSIVE CARE APPROACH

In order to ensure that adults live not only longer but also healthier, in May 2016, the World Health Organization adopted a Global Strategy and Action Plan on Aging and Health. This strategy focuses on five strategic goals and represents a significant step forward in setting up a framework for enabling healthy aging for everyone. It also points to the need of aligning healthcare systems with the needs of older people, especially those who live with chronic illness, and the development of sustainable and fair long-term care systems. It emphasizes the importance of collecting quality data, measuring and research, involving older people in all decisions that concern them.

As people get old, their health needs usually become more complex, especially if they live with one or more chronic diseases. Healthcare services are often tailored to treat acute conditions or symptoms and have a tendency to manage health problems in unconnected and fragmented ways that lack in coordination between service providers, settings, and time.

As more and more people over 50 live with HIV as well as the rate of new HIV diagnoses in this age group increases, it is more important than ever to systematically and centrally consider biomedical, social and political needs and also the need to adapt the treatment to this population.

There is a need for better cooperation between HIV specialists and other specialists at all levels of health care, as well as the need to provide general practitioners with access to the results of that cooperation. This involves not only new ways of working but also further changes and strengthening of health systems.

Health systems need to be transformed to provide easier access to medical interventions based on evidence that meets the needs of people living with HIV as a chronic illness and can help prevent them becoming care-dependant later.

With this purpose, an International congress on ‘Ageing with HIV – A Comprehensive Care Approach’ will be held in Zagreb on March the 15th in 2018. The congress will organize the Croatian Association for HIV and viral hepatitis in partnership with the Clinic for Infectious Diseases ‘Dr. Fran Mihaljević’.

The Congress will include an expert review of current issues that pose a challenge in ageing with HIV – medical aspects, early treatment, active ageing, psychological and social aspects, human rights, experiences of people living and ageing with HIV. These topics will be presented by international and Croatian experts with support from the Ministry of Health of the Republic of Croatia. Congress will gather around 200 people, health professionals and other professionals from Croatia and other countries from the region.

The issue of the first regional „Ageing with HIV Guide“ intended for healthcare professionals and people living with HIV will be presented on the conference.

The handbook is the result of the Association CAHIV’s project conducted in cooperation with experts from the region (experts in health care institutions and civil society organizations from Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Macedonia) in cooperation with experts from the Clinic for Infectious Disease, “Dr. Fran Mihaljevic” in Zagreb.

The aim of the project was to create a comprehensive professional handbook which will cover different topics of ageing with HIV and represent a comprehensive professional literature intended for medical and other professional employees whose profession is connected to providing health care and other services to people who live and age with HIV. It deals with medical, psychosocial and other topics that have been jointly defined by the authors as an important and integral part of the handbook, and it takes into account the experiences of people living and ageing with HIV which have also been collected for this purpose.

People who age with HIV have special needs that need to be recognized and appreciated throughout the continuum of care.

In order to contribute to a comprehensive care for people who live with HIV, the handbook has been drafted on the basis of existing similar publications, but taking into account the experience of this region. During the development of the handbook, the experience of people living and ageing with HIV in our region was also gathered to gain insight into the problems faced by people who live with HIV and their vision of what they need and what could be improved in the existing care.

The handbook will be available to all congress participants in several languages ​​and it will also be distributed to experts and people living with HIV in all key locations in the region. The purpose of the congress is to gather, exchange experiences and to educate experts involved in the care for people living with HIV in order to improve quality of that care and contribute to positive changes, including the reduction of stigma and discrimination that is still present in the healthcare system.

PROGRAM KONGRESA / CONGRESS PROGRAM

ZBIRKA SAŽETAKA / THE COLLECTION OF ABSTRACTS

ZBIRKA PREDAVANJA / THE COLLECTION OF LECTURES

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa